Chia sẻ code Charity v1.0: Kêu gọi và gây quỹ cộng đồng

 Charity v1.0 là một giải pháp hoàn chỉnh cho một Nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến. Bất cứ ai cũng có thể đăng ký trong nền tảng này để tạo ra một campaing để gây quỹ. Sau khi quản trị viên phê duyệt, chiến dịch sẽ được trực tiếp. Paypal được…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn