Advertisement

Chia sẻ code QRcdr  – Tạo mã QR đáp ứng

Advertisement Xin được chia sẻ code QRcdr v3.1 – responsive QR Code generator. Tải lên logo của bạn, chọn màu tùy chỉnh, chọn mẫu và tải xuống mã QRcode cuối cùng. Các định dạng có sẵn: .png, .svg. Xem bản demo QRcdr v3.1 – responsive QR Code generator    Tính năng,…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn