Sử dụng nhiều form với Ajax trước khi Submit: MultiStep Form with Ajax Submit

Advertisement

Sử dụng nhiều form với Ajax trước khi Submit. 

  • MULTISTEP Form with custom validation, server side validation and ajax submit. It also has password match functionality. This is more importantly MULTI STEP. If the field are required on the step then until it is not filled up by user, the form will not proceed to next step.

Biểu mẫu MULTISTEP với xác nhận tùy chỉnh, xác thực phía máy chủ và gửi ajax. Nó cũng có chức năng khớp mật khẩu. Điều này quan trọng hơn BƯỚC ĐA NĂNG.

Nếu trường được yêu cầu trên bước sau đó cho đến khi nó không được điền bởi người dùng, biểu mẫu sẽ không tiến hành bước tiếp theo.

Xem bản demo MultiStep Form with Ajax Submit

Download code MultiStep Form with Ajax Submit

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn

Comment của bạn

avatar
  Theo Dõi  
Thông báo