Code MINIFIER

Nén dữ liệu và truyền tải nhanh chóng nhất có thể, giúp website của bạn đạt tốc độ tối đa nhất

Minify HTML

Nén tệp HTML sẽ tối ưu hóa thêm một bước nữa bằng cách cho phép bạn kết hợp nội dung của một số tệp HTML thành một tệp duy nhất (và tệp được rút gọn). Đây có thể là một lợi ích hiệu suất rất lớn khi sử dụng một số khung SPA

HTML File compression takes the optimization one step further by allowing you to combine the contents of several HTML files into a single file (and minified file). This can be a huge performance benefit when using some SPA frameworks

Input HTML

Minified Output