Code MINIFIER

Nén dữ liệu và truyền tải nhanh chóng nhất có thể, giúp website của bạn đạt tốc độ tối đa nhất

Minify CSS

Nếu có một điều bạn có thể làm với trang web của mình, thì đó là bật nén CSS. Đối với các trang trung bình, như 100k CSS, nó có thể biến thành 20k. Nó tải xuống nhanh hơn và nhận thức về tốc độ của người dùng từ "nhấp để kết xuất" sẽ tăng lên.

If there is one thing you can do to your website, it's turning on CSS compression. For average pages, like 100k of CSS, it can turn into 20k. It downloads faster and the perception of speed by the user from "click to render" will increase.

Input CSS

Minified Output