Chia sẻ code King Media – Tạp chí Tin tức Video Script

Xin chia sẻ và giới thiệu cùng em code King Media – Viral Magazine News Video Script, với kịch bản php này, nó cho phép bạn tải hình ảnh, video.. và hơn thế nữa (Image Upload & Share From Url , Youtube, Facebook, Vimeo, VK, Vine, Instagram, Metacafe, DailyMotion Videos and…

Add/Remove Input Fields Dynamically with jQuery

Thêm / xóa các trường đầu vào một cách linh hoạt với jQuery. Nếu bạn đang tìm cách thêm và xóa các trường nhập trùng lặp, đây là một ví dụ jQuery khác bên dưới để thực hiện nhiệm vụ cho bạn. Đoạn mã jQuery này thêm động các trường…

NotePad24h tạo ghi chú miễn phí và lưu trữ vĩnh viễn